Motive Cloud ERP & On Premise

ລະບົບ ERP/ລະບົບບັນຊີສຳເລັດຮູບ online

ປະກອບໄປດ້ວຍ 6 ລະບົບຫຼັກ ແລະ ລະບົບອື່ນໆ ທີ່ເໝາະກັບທຸລະກິດຂະໜາດກາງ

Motive Cloud ERP & On Premise ເປັນໂປຼແກຼມຊຶ່ງມີຄວາມຢືດຢຸ່ນສູງສາມາດຮອງຮັບຈຳນວນຜູ້ໃຊ້ງານໄດ້ຕັ້ງເເຕ່ຫຼັກສິບຈົນເຖິງຫຼັກພັນ
KPI ຕົວຊີ້ວັດປະສິດທິພາບຂອງການຂາຍ ການຕິດຕາມໜີ້ ການບໍລິການ ແລະ ການວິເຄາະການຂາຍ
ເມື່ອ Double Click ຕົວວັດລະບົບຈະສະເເດງຂໍ້ມູນ ລາຍລະອຽດອອກມາເປັນ Graph ທາງດ້ານຂວາ
ລະບົບສາມາດສະເເດງປະຕິທິນຂອງເອກະສານທີ່ຕ້ອງຕິດຕາມງານເຊັ່ນ:  ກຳນົດຊຳລະເງິນ ຫຼື ເງື່ອນໄຂອື່ນໆ
ລະບົບສາມາດເເຈ້ງເຕືອນສິ່ງທີ່ໄດ້ທຳການຕັ້ງເງື່ຶຶອນໄຂໄວ້        ເຊັ່ນ: ລູກໜີ້ເກີນກຳນົດຊຳລະເງິນ ຫຼື ເກັບສະຕ໋ອກໄວ້ຫຼາຍ     ເກີນໄປ ແລະ ເເຈ້ງຈຳນວນເອກະສານທີ່ຕ້ອງມີການອະນຸມັດ  ໂດຍສາມາດ Click ເຂົ້າໄປເພື່ອເບິ່ງເອກະສານເເຕ່ລະ     ລາຍການ
ລະບົບບັນຊີທີ່ໃຊ້ງານງ່າຍພຽງເເຕ່ຄີຂໍ້ມູນ Software ຈະປະມວນຜົນ       ເເລະ ອອກລາຍງານຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງອັດຕະໂນມັດເຊັ່ນວ່າ: ເປີດບິນ      ຂາຍເເລ້ວລະບົບຈະຕັດສະຕ໋ອກ ຄິດຕົ້ນທຶນ ລົງບັນທຶກຂາຍພ້ອມຕັ້ງ     ລູກໜີ້ອັດຕະໂນມັດ ຮອງຮັບການໃຊ້ງານຜ່ານມືຖື ແລະ Tablet ທີ່ສາ      ມາດຄີຂໍ້ມູນ ຕັດສະຕ໋ອກ ແລະ ກວດສອບຂໍ້ມູນໄດ້ທັນທີ
ລະບົບຈັດຊື້ສິນຄ້າທີ່ເຮັດໄດ້ໂດຍງ່າຍ ສາມາດເປີດໃບຂໍຊື້ ແລະ ກຳນົດເສັ້ນທາງເດີນເອກະສານໃຫ້ມີການອະນຸມັດຫຼາຍຂັ້ນຕາມມູນຄ່າ    ການຂໍຊື້ –> ໃບສັ່ງຊື້ –> ຮັບເຄື່ອງເຂົ້າສະຕ໋ອກ ສາມາດບັນທຶກໃບ      ເເຈ້ງໜີ້  –> ເພີ່ມເຈົ້າໜີ້ໄດ້ທັນທີ
ລະບົບຄັງສິນຄ້າ ທີ່ຊ່ວຍຮັບ – ຈ່າຍ ກວດສອບສະຕ໋ອກຄົງເຫຼືອ ເປີດໃບສັ່ງຜະລິດ ການຕັດສະຕ໋ອກວັດຖຸດິບທີ່ຕ້ອງໃຊ້ໃນການ  ຜະລິດສິນຄ້າ ບໍລິຫານຕຳເເໜ່ງການຈັດເກັບ (bin Locations) ຍ້າຍຄັງສິນຄ້າ