Motive Production Management

ລະບົບວາງແຜນ ແລະ ຄວບຄຸມການຜະລິດ

ລະບົບທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ຄວາມສົມດຸນລະຫວ່າງອຸປະສົງ ແລະ ອຸປະທານ

ລະບົບຈະຊ່ວຍກວດສອບ (Check) ຄວາມຕ້ອງການວັດຖຸດິບວ່າມີພຽງພໍ ຫຼື ບໍ່ ແລະ ກວດສອບ (Check) ກຳລັງການຜະລິດ

MRP Info ບອກເຖິງຄວາມຕ້ອງການສິນຄ້າຈາກລູກຄ້າ ຫຼື ຄວາມຕ້ອງການຈາກຂັ້ນຕອນການຜະລິດກ່ອນໜ້ານັ້ນ (Demand)  ແລະ ປະລິມານວັດຖຸດິບ ຫຼື ສິນຄ້າສຳເລັດຮູບທີ່ຄາດວ່າຈະມີ (Supply)

ອະທິບາຍຂັ້ນຕອນ ຫຼື ແຜນການຜະລິດ

ລາຍການວັດຖຸດິບ ແລະ ສິນຄ້າສຳເລັດຮູບທີ່ຕ້ອງໃຊ້ໃນການຜະລິດ ຫຼື ປະກອບສິນຄ້າສຳເລັດຮູບ

ວາງແຜນກຳລັງການຜະລິດບອກເຖິງກຳລັງການຜະລິດວ່າຍັງຄົງເຫຼືອເທົ່າໃດ

ເບິ່ງກຳລັງການຜະລິດຂອງເເຕ່ລະພະເເນກທຽບກັບໃບສັ່ງຜະລິດທີ່ໄດ້ສັ່ງທຳໄປເເລ້ວ