Motive Restaurant Software

Motive Restaurant Software

PC touch screen

ຊ່ວຍໃນການເກັບຂໍ້ມູນການຂາຍ ແລະ ບໍລິການໄດ້ຮູ້ຍອດຂາຍໃນເເຕ່ລະມື້ໄດ້ຢ່າງ

ວ່ອງໄວ ແລະ real-time ເເມ້ວ່າບໍ່ໄດ້ຢູ່ທີ່ຮ້ານ ກໍ່ສາມາດກວດສອບ (Check) ຍອດຂາຍ

ຜ່ານລະບົບໄດ້ຕະຫຼອດເວລາ ແລະ ສາມາດກວດສອບ (Check) ໄດ້ວ່າເມນູໃດຂາຍດີ ເມນູໃດຂາຍບໍ່ໄດ້

Tablet order  ຮັບ Order ແລະ Print ສົ່ງຂໍ້ມູນເຂົ້າຫ້ອງຄົວ

ຫ້ອງຄົວ kitchen