Motive E-Commerce

Business-to-Consumer (B2C)

ລະບົບທຸລະກິດທີ່ຂາຍສິນຄ້າ ຫຼື ບໍລິການໃຫ້ກັບລູກຄ້າທີ່ເປັນຜູ້ບໍລິໂພກທົ່ວໄປ

 

Business-to-Business (B2B)

ເຮັດທຸລະກິດຂາຍສິນຄ້າ ຫຼື ບໍລິການໃຫ້ກັບລູກຄ້າທີ່ເປັນລູກຄ້າຂອງອົງກອນ ບໍ່ເເມ່ນລູກຄ້າ ຫຼື ຜູ້ບໍລິໂພກທົ່ວໄປ