Motive shop floor operation reporting

Motive shop floor operation reporting by windows OS Tablet

ລະບົບຈົດບັນທຶກຂໍ້ມູນເຄື່ອງຈັກແລະວັດຖຸດິບທີ່ໃຊ້ໃນການຜະລິດໂດຍໃຊ້  tablet

 

ຂໍ້ມູນຫຼັກ

ຂໍ້ມູນການສັ່ງຜະລິດແລະເມນູທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຜະລິດ

ຕັ້ງຄ່າເຄື່ອງຈັກກ່ອນການສະແດງເຄື່ອງຈັກ

ບັນທຶກການຖອກວັດຖຸດິບລົງໄປໃນເຄື່ອງຈັກ

 

ການບັນທຶກເວລາທີ່ໃຊ້ໃນການຕັ້ງຄ່າເຄື່ອງຈັກ,ເວລາຢຸດເຄື່ອງຈັກແລະປຽບທຽບເວລາຕົວຈີງ(Actual) ທຽບກັບເວລາມາດຕະຖານ(Standard)