Motive Part Delivery Schedule(PDS)

ລະບົບການເອີ້ນວັດຖຸດິບເຂົ້າສາຍການຜະລິດລາຍວັນ

 

ໜ້າຈໍທີ່ສ້າງໃນ PDS ໂດຍເຊື່ອມໂຍງກັບໃບສັ່ງຊື້

ພິມ QR Code ທີ່ຈະໃຊ້ໃນການຕິດໃສ່ກ່ອງສິນຄ້າ ແລະ ສະເເກນສິນຄ້າເທື່ອລະກ່ອງ

 

ໃບສົ່ງສິນຄ້າເເຕ່ລະຮອບ (ເເຕ່ລະມື້)

ຕາຕະລາງປະຕິທິນການຮັບສິນຄ້າທີ່ສັ່ງຊື້

 

ສະເເກນ Barcode ທີ່ກ່ອງສິນຄ້າ ເພື່ອທຳການຮັບສິນຄ້າເທື່ອລະກ່ອງ ໂດຍອ້າງອີງໃບ PDS

ກວດສອບລາຍການທີ່ມີການຮັບສິນຄ້າເເລ້ວ