Motive WMS on Handheld

WMS on Handheld

Handheld Screen ( ໜ້າ ຈໍມືຖື )

ໂປຣແກຣມລະບົບສາງສິນຄ້າເທີງ Handheld ຊ່ວຍໃຫ້ຂະບວນການເຮັດວຽກໃນສາງສິນຄ້າ ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຂື້ນ ເພິ່ມຄວາມວອງໄວໃນການເຮັດວຽກ ເຊັ່ນ ການຢິບຈັບເຄື່ອງ(picking) ການຄົນຫາ ເຊັ່ນ ສິນຄ້າຢູ່ບ່ອນໃດການກວດສອບຂໍ້ມູນສິນຄ້າໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ ເຊັ່ນ ການກວດຂໍ້ມູນສິຄ້າຕາມເງື່ອນໄຂການເຮັດວຽກຂອງທຸລະກິດແຕ່ລະບໍລິສັດ

Direct receive ເທີງ Handheld ສະແດງການຮັບເຄື່ອງໂດຍບໍ່ອາງອີງເຖີງໃບສັ່ງຊື້

SO Shipment ການເບີກສິນຄ້າຕາມໃບສັ່ງຂາຍ

ໜ້າຈໍ Handheld ສະແດງການເບິີກສິນຄ້າຕາມໃບສັ່ງຊື້

ໜ້າຈໍ Handheld ສະແດງການເບີກເຄື່ອງໂດຍບໍ່ອາງອີງເຖີງໃບສັ່ງຂາຍ

ໜ້າຈໍ Handheld ສະແດງການໂອນຍ້າຍລະຫວ່າງສາງສິນ

ສະແດງການຍ້າຍຕຳແໜ່ງເກັບພາຍໃນສ້າງສິນຄ້າ