Motive Infrastructure

Lan   

Fiber optic

WIFI Cisco

ອຸປະກອນກະຈາຍສັນຍານໄຮ້ສາຍພາຍນອກ ແລະ ພາຍໃນອາຄານ

WIFI Ubquity

ອຸປະກອນກະຈາຍສັນຍານໄຮ້ສາຍພາຍນອກ ແລະ ພາຍໃນອາຄານ

WIFI Linksys

ອຸປະກອນກະຈາຍສັນຍານໄຮ້ສາຍພາຍນອກ ແລະ ພາຍໃນອາຄານ

Tower server

ຕູ້ສຳລັບໃສ່ອຸປະກອນ Rack  ເທິງພື້ນທີ່ໃຊ້ສອຍທີ່ມີຈຳກັດໃຫ້ເບິ່ງເປັນລະບຽບ ແລະ ງ່າຍໃນການຈັດການ

Rack server

ອອກເເບບມາເພື່ອໃຊ້ສຳລັບໃສ່ກັບຕູ້ Rack  ເພື່ອປະຢັດພື້ນທີ່