Warehouse management

 

 PC Screen

ໂປຼເເກຼມລະບົບຄັງສິນຄ້າຊ່ວຍໃຫ້ລະບົບການທຳງານໃນຄັງສິນຄ້າ ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຂື້ນ ເພີ່ມຄວາມວ່ອງໄວໃນການທຳງານເຊັ່ນ: ການຢິບຈັບເຄື່ອງ (Picking) ການຄົ້ນຫາ ເຊັ່ນ: ສິນຄ້າຖືກຈັດເກັບໄວ້ຢູ່ບ່ອນໃດ, ການກວດສອບຂໍ້ມູນສິນຄ້າໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງຊັດເຈນ ເຊັ່ນ: ການກວດສອບຂໍ້ມູນສິນຄ້າຕາມເງື່ອນໄຂການທຳງານຂອງທຸລະກິດໃນເເຕ່ລະບໍລິສັດ

 

 

ລະບົບບອກຕຳເເໜ່ງທີ່ໃຊ້ຈັດເກັບສິນຄ້າ ແລະ ຈຳນວນຂອງວັດຖຸດິບ
ລະບົບສະເເດງບັນຊີລູກຄ້າຂອງບໍລິສັດ  AR Customer ສາມາດເຊື່ອມຕໍ່  (Sync) ກັບລະບົບບັນຊີ ຫຼື  ERP ໄດ້
ລະບົບສະເເດງບັນຊີຜູ້ຂາຍຂອງບໍລິສັດ  AP Vendor ສາມາດເຊື່ອມຕໍ່  (Sync) ກັບລະບົບບັນຊີ ຫຼື  ERP ໄດ້
ລະບົບ Check ຈຳນວນສິນຄ້າໃນສາງເບບ Real Time

 

Inbound ລາຍການສິນຄ້າຂາເຂົ້າ

Direct receive ການຮັບສິນຄ້າໂດຍບໍ່ອ້າງອີງເຖິງໃບສັ່ງຊື້
Receive with refer to PO ຮັບສິນຄ້າໂດຍອ້າງອີງເຖິງໃບສັ່ງຊື້
 SO Return ຮັບສິນຄ້າຄືນມາຈາກລູກຄ້າ

 

Outbound ລາຍການສິນຄ້າຂາອອກ

ການເບີກສິນຄ້າອອກໂດຍບໍ່ອ້າງອີງເຖິງໃບສັ່ງຂາຍ
ການເບີກສິນຄ້າອອກໂດຍອ້າງອີງເຖິງໃບສັ່ງຂາຍ
ການສົ່ງຄືນສິນຄ້າທີ່ມີບັນຫາໃຫ້ແກ່ຜູ້ຂາຍ
ການໂອນຍ້າຍລະຫວ່າງຄັງສິນຄ້າ
ການຍ້າຍຕຳເເໜ່ງຈັດເກັບສິນຄ້າພາຍໃນຄັງສິນຄ້າ