ວິດີໂອ

ລະບົບເຈົ້າໜີ້ການຄ້າໃນ Motive

Purchase Order Process in Motive

ລະບົບລູກໜີ້ການຄ້າໃນMotive

Sales Order Process in Motive