Motive POS

Motive POS

POS ລະບົບຂາຍໜ້າຮ້ານເກັບຂໍ້ມູນການຂາຍ ແລະ ຂໍ້ມູນສະຕ໋ອກໂດຍຈະເກັບ

ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການຂາຍທັງໝົດເຊັ່ນ: ຂໍ້ມູນຂອງສະມາຊິກ ຍອດຊື້ສະສົມ

ຂອງລູກຄ້າທີ່ມາໃຊ້ບໍລິການໃນເເຕ່ລະມື້

ຊຸດຂາຍ ປະກອບໄປດ້ວຍ Printer, ລີ້ນຊັກ Scanner,  ໜ້າຈໍ ລະບົບ Touch Screen